ARA - Asociația Română de Aeromodelism

Direcționează 2%

Stimați Aeromodeliști,

Asociația Română de Aeromodelism (ARA) este o organizație non-profit și non-guvernamentala care își propune să lupte pentru drepturile și libertățile aeromodeliștilor, să promoveze aeromodelismul și să ajute la crearea uni cadru de zbor sigur pentru toți participanții la traficul aerian.
Aceasta a apărut ca urmare a ratificării ordinului 8/2014, dat de Ministerul Transporturilor, care îngrădește mult libertatea celor care practică aeromodelismul sub diferitele lui forme.

Mai mult, ARA constituie inițiativa aeromodeliștilor care au simțit că este nevoie de o entitate care sa îi reprezinte, deci este o mișcare venită din interiorul comunității.
Ea depinde de sprijinul membrilor săi și a persoanelor care apreciază rolul organizației în promovarea aeromodelismului.

Una din metodele prin care dumneavoastră puteți sprijini aceste valori și vă puteți implica în susținerea proiectelor noastre este de a direcționa 2% din impozitul anual pentru susținerea entităților non-profit care se înființează și funcționează în condițiile legii.
Dacă considerați că ARA ar putea utiliza 2% din taxele dumneavoastră din anul trecut mai bine decât statul, legea va permite să directionați aceste sume către noi.

 


 

INSTRUCȚIUNI 
de completare a formularului 230 “Cerere privind destinația sumei reprezentând 
până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor” 
cod 14.13.04.13 

1. Formularul 230 (aici veți putea găsi formularul) se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, în următoarele situații : 
‐ au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările şi completările ulterioare şi solicită restituirea acestora ; 
‐ optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează şi funcționează în condițiile legii 
sau unităților de cult; 
Contribuabilii care îşi exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult. 
2. Termen de depunere: 
‐ anual, până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului; 
Formularul se completează în două exemplare: 
‐ originalul se depune la: 
 a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este 
diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; 
 b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice; 
‐ copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia. 
3. Formularul se depune în format hârtie, la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă cu confirmare de primire. Formularul se poate transmite prin 
mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Formularul se pune gratuit la dispoziție contribuabilului, la solicitarea acestuia. 
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI 
Adresa ‐  se înscrie adresa domiciliului fiscal. 
Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală ‐ se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de 
Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz. 
II. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, 
POTRIVIT ART.57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR.571/2003 
1. Bursa privată: căsuța se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private în conformitate cu Legea nr.376/2004 privind bursele private, cu modifcările şi completările ulterioare. 
Contract nr./data – se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea bursei private. 
Sumă plătită ‐ se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată. 
Documente de plată nr./data – se înscriu numărul şi data documentelor care atestă plata bursei private. 
Contractul privind acordarea bursei private şi documentele care atestă plata bursei se prezintă în original şi în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declarația se transmite prin poştă, documentele 
de mai sus se anexează în copie. 
2. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult ‐ căsuța se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul anual pentru 
susținerea unei entități nonprofit sau a unei unități de cult. 
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult ‐ se înscrie de către contribuabil denumirea completă a entității nonprofit/unității de cult. 
Cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult ‐ se înscrie de către contribuabil codul de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult pentru care se 
solicită virarea sumei.  
Cont bancar (IBAN)‐ se completează codul IBAN al contului bancar al entității nonprofit/unității de cult. 
Sumă ‐ se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității nonprofit/unității de cult. 
În situația în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va completa rubrica ‘’Suma’’, caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, 
conform legii.  
Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma platită pentru bursa privată depăşeşte plafonul de 2% din impozitul anual, atunci 
suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată. 
III. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI  
Se completează numai în cazul în care formularul se completeză de către  împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare. 
Adresa ‐ se înscrie adresa domiciliului fiscal. 
Cod de identificare fiscală ‐ se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.

Avem rugămintea dacă aveți disponibilitatea și timpul necesar să îi rugați pe apropiații voștri să sprijine ARA cu 2% din taxele din anul precedent.

Vă mulțumim,
Echipa ARA


Uleiuri Esentiale doTERRA


Membri

Acest câmp este obligatoriu.
Acest câmp este obligatoriu.

Certificări

Logo TUV Austria

Evenimente

Liberty Multirotor Racing 2019

Când: 07/09/2019
Unde: Liberty Technology Park din Cluj-Napoca, ROMANIA, Strada Gării nr. 21, Jud. Cluj

Liberty Multirotor Racing 2019

Asociația Română de Aeromodelism organizează în parteneriat cu Liberty Technology Park, competiţia “Liberty Multirotor Racing 2019”.

Scopul acestui eveniment este prin esență promovarea aeromodelismului și a mod

Liberty Multirotor Racing 2018

Când: 25/08/2018
Unde: Liberty Technology Park din Cluj-Napoca, ROMANIA, Strada Gării nr. 21, Jud. Cluj

Liberty Multirotor Racing 2018

Scopul aceștui eveniment este prin esență promovarea aeromodelismului și a modelismului în general și face parte din campania inițiată de catre Asociația Română de Aeromodelism de  a organiza competiții cu caracter deschis venind ast

Liberty Multirotor Racing 2017

Când: 26/08/2017
Unde: Liberty Technology Park din Cluj-Napoca, Strada Gării nr. 21

Liberty Multirotor Racing 2017

Scopul aceștui eveniment este prin esență promovarea aeromodelismului și a modelismului în general și face parte din campania inițiată de catre Asociația Română de Aeromodelism de  a organiza competiții cu caracter deschis venind ast

Citește mai multe


Sponsori și parteneri