ARA - Asociația Română de Aeromodelism

Regulament de ordine interioară

CAPITOLUL I. PREZENTARE

ART. 1. ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE AEROMODELISM (prescurtată în continuare ARA) este persoană juridică română de drept privat

ART. 2. ARA este o Asociație non-guvernamentală, nonprofit, independentă, neplătitoare de TVA.

ART. 3. Asociația ARA se constituie pe o perioada de timp nedeterminată și are sediul în Cluj-Napoca, Str. Plopilor 77, Nr. 1, Jud. Cluj, Cod Postal. 400383, Romania.

ART. 4. Membrii Asociației ARA doresc să se asocieze în scopul valorificării creatoare a tradiției naționale aeromodelistice, a spiritului de echipă și competițional.

ART. 5. Pentru realizarea scopului declarat, Asociația își propune realizarea următoarelor activități:
  1. Organizarea de inițiative de apărare și reprezentare a intereselor membrilor Asociați la Guvern, Parlament, Președinția României, administrațiile locale și alte foruri administrative/legislative de pe teritoriul României, acționând pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă membrii organizației;
  2. Realizarea strategiei generale a Asociației și elaborarea programului de acțiuni pentru realizarea acestora;
  3. Crearea și sprijinirea de organisme care să asigure respectarea legislației în vigoare privind promovarea și protejarea valorilor aeromodelistice naționale și internaționale;
  4. Organizarea și participarea la manifestări aeromodelistice (concursuri, întâlniri, workshop-uri) interne și internaționale;
  5. Dezvoltarea unor activități economice proprii în vederea autofinanțării;
  6. Alte activități prevăzute de lege, potrivit scopului Asociației;
  7. Atragerea de fonduri pentru autofinanțare.

CAPITOLUL II. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 6. În elaborarea prezentului regulament s-au respectat normele prevăzute în statutul Asociației ARA.

Art. 7. Regulamentul de Ordine Interioară, stabilește dispoziții referitoare la organizarea și disciplina activităților desfășurate în cadrul Asociației ARA.

Art. 8. Activitatea desfășurată în cadrul Asociației ARA este apolitică și nediscriminatorie.

Art. 10. Membrii și colaboratorii Asociației ARA au obligația să respecte regulile generale privind organizarea muncii, disciplina și toate celelalte dispoziții ale prezentului regulament.

Art. 11. Regulamentul se aplică tuturor membrilor și colaboratorilor ARA care desfășoară activități în cadrul ARA în baza unei relații de colaborare sau contractuale de orice tip.

Art. 12. Dispozițiile prezentului Regulament de Ordine Interioară pot fi completate prin decizii interne, privind organizarea și disciplina muncii, emise de Consiliul Director al ARA.

CAPITOLUL III. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL ARA

Art. 13. Asociația este compusă din:

- membri fondatori – sunt persoanele fizice care au aderat la statut, la data înființării Asociației și care de drept se înscriu în categoria membrilor cotizanți, beneficiind de toate drepturile acestora.
- membri cotizanți activi – sunt membri cu drepturi depline, care au aderat la Asociație după momentul înființării acesteia și care beneficiază de drepturile și obligațiile prevăzute în Statutul ARA.
- membri onorifici – care pot fi oameni de știință, personalități ale vieții culturale, cadre didactice universitare, - specialiști cu valoare profesională recunoscută.
- colaboratori voluntari;
- personal angajat, potrivit Legislației muncii;

Art. 14. Solicitarea de admitere în Asociația ARA se depune în scris la sediul acesteia sau se trimite în format electronic pe adresa de e-mail a Asociației, completând formularul descărcat de pe site-ul Asociației, urmând ca organele de conducere (Consiliul Director) să se pronunțe în legătură cu aceasta în termen de 30 zile calendaristice de la data depunerii.

Art. 15. Calitatea de membru se păstrează în următoarele condiții:

- achitarea anuală a cotizației de membru
- implicarea în acțiunile, activitățile, proiectele și programele Asociației
- respectarea documentelor statutare și de organizare internă a activității Asociației

Art. 16. Calitatea de membru de onoare se atribuie de către Consiliul Director persoanelor care și-au adus o contribuție importantă la desfășurarea activității Asociației sau care au avut o activitate deosebită în domeniile de interes ale Asociației.

Art. 17. Membrii Asociației pierd această calitate în următoarele cazuri:

- renunțare benevolă - Renunțarea benevolă este permisa doar la sfârșitul anului calendaristic și trebuie precedată de o scrisoare către Președintele Asociației depusă înainte cu cel puțin 6 luni de încheierea anului;
- excludere - Un membru poate fi exclus din Asociație pentru:
- nerespectarea Statutului Asociației;
- nerespectarea Regulamentului de Ordine Interioară al Asociației;
- neplata îndatoririlor bănești către Asociație;
- nerespectarea gravă a sarcinilor trasate de către Comitetul Director al ARA;
- producerea de accidente care se soldează cu daune provocate altor membri ai Asociației sau altor persoane;
- folosirea de substanțe interzise.
- încetarea existenței persoanei fizice sau juridice;
- ca urmare a devenirii de persoană nedemnă, conform legislației în vigoare.

Art. 18. Membrii care au pierdut această calitate o pot redobândi cu aprobarea Adunării.

Art. 19. Asociații care se retrag sau sunt excluși nu au nici un drept asupra patrimoniului Asociației, ei rămânând obligați să achite cotizațiile pe tot timpul cât au fost Asociați.

Art. 20. Retragerea benevolă sau excluderea din Asociație se aprobă de către Adunarea Generală a membrilor în baza propunerii făcută de către Consiliul Director.

Art. 21. Organul de conducere al Asociației ARA este Adunarea generală, alcătuită din totalitatea Asociaților. Acesta își desfășoară activitatea conform Statutului Asociației ARA.

Art. 22. Organul executiv al Asociației ARA este Consiliul Director. Acesta își desfășoară activitatea conform Statutului Asociației ARA.

Art. 23. Organul de control al Asociației ARA este cenzorul Asociației. Acesta își desfășoară activitatea conform Statutului Asociației ARA.

Art. 24. Organul de reprezentare a Asociației ARA este reprezentat de Președinte și de Vicepreședinte. Acesta își desfășoară activitatea conform Statutului Asociației ARA.

Art. 25. Actele eliberate de Asociația ARA sunt semnate de reprezentantul compartimentului însărcinat cu elaborarea documentului și de președinte sau vicepreședinte.

Art. 26. Ștampila Asociației se aplică numai pe semnătura președintelui sau vicepreședintelui Asociației ARA.

Art. 27. Pentru realizarea sarcinilor de serviciu, personalul Asociației ARA colaborează, în vederea asigurării operativității și respectării termenelor stabilite, adoptându-se munca în echipă.

CAPITOLUL IV. DREPTURILE MEMBRILOR ȘI COLABORATORILOR

Art. 28. Reprezentantul legal al Asociației ARA are următoarele drepturi:

- să dea dispoziții cu caracter obligatoriu, sub rezerva conformității și legalității lor;
- să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor asumate;
- să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit regulamentului   intern;
- să traseze sarcini membrilor asociației în vederea ducerii la bun sfârșit a scopurilor asociației, așa cum sunt acestea descrise în Statutul Asociației;
- să verifice modul în care membrii asociației își îndeplinesc îndatoririle în cadrul asociației;
- să verifice regulat balanța contabilă a asociației și să informeze anual membrii asociației cu privire la aceasta;

Art. 29. Membrii Asociației ARA au următoarele drepturi:

- dreptul la egalitate de șanse și de tratament;
- dreptul la opinie și la exprimare liberă;
- dreptul la organizarea liberă a programului propriu de activitate;
- dreptul de a participa la toate întrevederile, ședințele organizate de ARA;
- dreptul de a participa la toate evenimentele / competițiile organizate de ARA.

CAPITOLUL V. OBLIGAȚIILE MEMBRILOR ȘI COLABORATORILOR

Art. 30. Reprezentantul legal al Asociației ARA se obligă:

- să informeze membrii și colaboratorii Asociației cu privire la condițiile de desfășurare a activității;
- să elaboreze toate documentele care îi revin, conform procedurilor specifice, elaborate și aprobate de conducerea Asociației;
- să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale membrilor și colaboratorilor Asociației;
- să răspundă pentru legalitatea și oportunitatea dispozițiilor date membrilor, atât în cadrul asociației cât și în afara acesteia;
- să organizeze Adunarea Generală a membrilor asociației.

Art. 31. Membrii Asociației ARA au următoarele obligații:

- să respecte prevederile statutului și hotărârile Adunării Generale;
- să informeze Asociația asupra tuturor problemelor din cadrul domeniului de activitate;
- să achite în termen cotizația anuală stabilită prin hotărârea Adunării Generale;
- să-și aducă contribuția prin mijloace licite la realizarea scopului și obiectivelor Asociației;
- să nu facă declarații publice care contravin hotărârilor Asociației sau care aduc atingere intereselor generale ale acesteia;
- să nu aducă prejudicii de ordin moral și material Asociației și membrilor acesteia;
- să respecte principiul deontologiei profesionale;
- să respecte principiul egalității de șanse și de tratament;
- să respecte principiul solidarității;
- să respecte principiul transparenței;
- să respecte principiul libertății de asociere pentru apărarea drepturilor și promovarea intereselor profesionale, sociale, culturale, economice, etc ale Asociației;
- să respecte secretul corespondenței și secretele Asociației;
- să îi respecte pe ceilalți membri ai asociației și ai consiliului Director;
- să își îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios sarcinile trasate de către consiliul Director și să nu săvârșească nici o faptă care ar putea să aducă prejudicii asociației;
- să se abțină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice, sexuale, rasiale și religioase în exercitarea atribuțiilor ce le revin;
- să răspundă, potrivit legii, de îndeplinirea atribuțiilor ce le revin din funcția pe care o dețin, precum și a atribuțiilor ce le sunt delegate;
- să nu solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alții, daruri sau alte avantaje;
- să nu trateze în mod necorespunzător înțelegerile și convențiile legate de scopul Asociației.

Art. 32. Se interzice cu desăvârșire:

- orice practică care poate aduce atingere integrității fizice, psihice sau intelectuale, a participanților la antrenamente, evenimente sau competiții;
- orice hărțuire fizică , morală, profesională sau sexuală, sau alte activități care încalcă normele generale de moralitate;
- orice formă de discriminare între participanții la activitățile de modelism, în raport de sex, rasă, apartenență etnică, opinie filozofică, politică sau religioasă, ori statutul lor familial;
- intervenția fără a fi solicitat din partea ARA în organizarea și desfășurarea activităților asociației;
- activități contrare prevederilor Constituției și Legislației României;
- activități de propagandă politică, etnică sau prozelitism religios;

CAPITOLUL VI. SANCȚIUNI

Art. 33. În funcție de gravitatea faptei, membrii ARA pot primi următoarele sancțiuni:

- avertisment verbal;
- mustrare verbala;
- mustrare scrisă;
- eliminare de la evenimentul / competiția organizată de ARA sau la care ARA participă;
- eliminarea din asociație.

CAPITOLUL VII. RECOMPENSE

Art. 34. Membrii și colaboratorii ARA care își îndeplinesc la timp și în bune condiții atribuțiile și sarcinile care le revin și au o conduită ireproșabilă, pot fi recompensați cu acordul conducerii asociației.

CAPITOLUL VIII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 35. Prezentul regulament se aprobă prin hotărârea Consiliului Director și intră în vigoare la 3 zile de la data adoptării hotărârii.

Art. 36. Prezentul regulament este adus la cunoștința membrilor de către președintele asociației, prin informare directă/postare pe site-ul asociației.

CAPITOLUL IX. Norme de respectare a siguranței în zbor

Art.37 Norme de respectare a siguranței în zbor se regăsesc in Anexa 1

Membri

Acest câmp este obligatoriu.
Acest câmp este obligatoriu.

Certificări

Logo TUV Austria

Evenimente

Liberty Multirotor Racing 2019

Când: 07/09/2019
Unde: Liberty Technology Park din Cluj-Napoca, ROMANIA, Strada Gării nr. 21, Jud. Cluj

Liberty Multirotor Racing 2019

Asociația Română de Aeromodelism organizează în parteneriat cu Liberty Technology Park, competiţia “Liberty Multirotor Racing 2019”.

Scopul acestui eveniment este prin esență promovarea aeromodelismului și a mod

Liberty Multirotor Racing 2018

Când: 25/08/2018
Unde: Liberty Technology Park din Cluj-Napoca, ROMANIA, Strada Gării nr. 21, Jud. Cluj

Liberty Multirotor Racing 2018

Scopul aceștui eveniment este prin esență promovarea aeromodelismului și a modelismului în general și face parte din campania inițiată de catre Asociația Română de Aeromodelism de  a organiza competiții cu caracter deschis venind ast

Liberty Multirotor Racing 2017

Când: 26/08/2017
Unde: Liberty Technology Park din Cluj-Napoca, Strada Gării nr. 21

Liberty Multirotor Racing 2017

Scopul aceștui eveniment este prin esență promovarea aeromodelismului și a modelismului în general și face parte din campania inițiată de catre Asociația Română de Aeromodelism de  a organiza competiții cu caracter deschis venind ast

Citește mai multe


Sponsori și parteneri