ARA - Asociația Română de Aeromodelism

Statutul Asociației Române de Aeromodelism

Ca urmare a modificarilor adoptate la ultima Adunare Generala, statutul are forma de mai jos:

https://aeromodelism.ro/uploads/QfQWmpOUVB.pdfVechiul statut:


ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE AEROMODELISM

Subsemnații:

    Baboș Andras Sandor
    Postolache Sorin-Liviu
    Diaconescu Maria-Alexandra
    Pojar Dorel-Mircea

În conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de Guvern nr.26/30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi a Regulamentului privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial aprobat prin ordinul ministrului justiţiei nr.945/B/C/26.04.2000, asa cum acestea au fost modificate până în prezent, de comun acord, HOTĂRÂM înfiinţarea unei ASOCIAŢII, ce are la bază acest act constitutiv şi statutul de funcţionare anexă la prezentul, în următoarele condiţii:

Denumirea asociaţiei este Asociația Română de Aeromodelism.Această denumire se va regăsi în toate înscrisurile care emană de la asociaţie cu prilejul activităţilor realizate. Asociația va folosi următoarea emblemă:

Culorile asociației sunt albastru – alb. În lipsa acordului scris exprimat de Consiliul Director, nu este admisă utilizarea indirectă sau directă a denumirii asociației, a abrevierii acesteia sau a emblemei.

Sediul asociaţiei este în Cluj-Napoca, str. Plopilor nr. 77, ap. 1, jud. Cluj.

Asociația Română de Aeromodelism este persoană juridică cu caracter nepatrimonial, nonprofit, apolitic și neguvernamental, ce îşi desfăşoară activitatea şi a fost înfiinţată în conformitate cu legile române şi prezentele acte constitutive şi este persoană juridică română de la data înscrierii ei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Cluj-Napoca.

Scopul principal al asociaţiei îl constituie reprezentarea intereselor practicanților aeromodelismului, piloților și proprietarilor de aeromodele, de a promova aeromodelismul, pilotarea aeromodelelor în siguranță, de a contribui la dezvoltarea acestui gen de activitate aeronautică, de a milita pentru crearea unui cadru legislativ corespunzător și alinierea la reglementările internaționale.

Obiectivul asociației îl reprezintă promovarea aeromodelismului sportiv și recreativ după cum urmează:
 1.     Reprezentarea şi sprijinirea activă a membrilor săi în raport cu autorităţile şi organizaţiile.
 2.     Eforturi pentru atragerea de categorii suplimentare de populaţie pentru sprijinirea ideatică şi materială a aeromodelismului.
 3.     Dorinţa de a integra în această asociație orice persoană fizică sau juridică ce practică, promovează și susține aeromodelismul.
 4.     Implicarea şi participarea la evenimentele şi expoziţiile publice.
 5.     Sprijinirea şi organizarea de competiţii naţionale şi internaţionale, susținând și sprijinind activitățile altor cluburi de aeromodelism sau federații.
 6.     Informarea membrilor săi, a autorităţilor şi a asociaţiilor de protecţie a mediului cu privire la aeromodelism şi la evoluţia acestuia.
 7.      Promovarea aeromodelismului în scop recreativ, cu sprijinirea tuturor eforturilor destinate îngrijirii şi protecţiei mediului şi a naturii.
 8.     Popularizarea și formarea unei imagini corecte asupra piloților și proprietarilor de aeromodele, precum și desfășurarea activităților de aeromodelism în siguranță.
 9.     Obținerea în condițiile legii a atribuțiilor și competențelor de reglementare, certificare, omologare, identificare și de licențiere a operatorilor și instructorilor de aeronave fără pilot la bord, precum și a școlilor de inițiere în acest domeniu, dacă este cazul.
 10.     Realizarea unui cadru adecvat desfășurării zborului cu aeromodele și a normelor necesare eliberării licențelor necesare (piloți, instructori, antrenori etc.) cu respectarea legislației în vigoare, dacă este cazul.
 11.     Afilierea, colaborarea sau asocierea la organisme naționale și internaționale din domeniul aeromodelismului și a activităților tangente.
 12.     Utilizarea în scop de agrement și performanță sportivă a aeromodelelor.
 13.     Organizarea de cursuri și tabere pentru instruirea și perfecționarea teoretică și practică a persoanelor interesate de
 14.     Constituirea unui centru de pregătire și documentare în domeniul aeromodelismului.
 15.     Publicarea de materiale specifice periodice sau neperiodice.
 16.     Stimularea și recompensarea piloților, constructorilor și a altor persoane care contribuie la dezvoltarea aeromodelismului.
 17.     Promovarea aeromodelismului ca activitate de masă, încurajarea practicilor sigure de construcție, design, tehnici de zbor și educație.

Durata de funcţionare a asociaţiei este pe termen nelimitat.

Patrimoniul iniţial al asociaţiei, la data constituirii, este de 850 lei (optsutecincizeci lei), alcătuit din aportul în numerar al asociaţilor fondatori şi este pus la dispoziţia asociaţiei de către aceştia în totalitate.

Organele de conducere, administrare şi control ale asociaţiei sunt: Adunarea generală, Consiliul director, Preşedintele şi Cenzorul.

Aceste organe îşi vor desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile legale şi statutare, iar cele operaţionale de la data constituirii au următoarea componenţă:

Adunarea generală a asociaţiei este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor asociaţiei – membri fondatori, membri de onoare, membri asociaţi.

Consiliul director reprezintă organul care pune în executare hotărârile Adunării generale şi este alcătuit din membri, după cum urmează:

- Babos Andras Sandor – preşedinte

- Postolache Sorin-Liviu – vice-președinte

- Diaconescu Maria-Alexandra – secretar

Cenzorul asociației este desemnat în persoană Pojar Dorel-Mircea, cu datele de identificare mai sus arătate.

Preşedintele asociaţiei va deschide conturi la băncile din ţară sau străinătate, având şi drept de semnătură, şi totodată va putea delega o altă persoană pentru a putea avea drept de semnătură în bancă.

În vederea îndeplinirii procedurii de dobândire a personalităţii juridice a asociaţiei şi înscrierea ei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, membri fondatori împuternicesc în acest sens pe președintele asociației.

Prezentul act constitutiv a fost redactat și certificat de av. Popa Bogdan din Baroul Cluj, astăzi data certificării, în șase exemplare, din care două s-au eliberat asociaţilor fondatori și unul pentru mapa avocatului redactor.

ROMÂNIA     UNIUNEA NATIONALA A AVOCATILOR DIN ROMANIA       BAROUL CLUJ

Societate Civila Profesionala de Avocati BORZ, POPA, CSALAI, NUT

Sediul: Cluj-Napoca, Pavel Rosca, nr.1, ap.6/2, jud. Cluj – tel:0264/444.405; 0740.083.007

 PROCES VERBAL

DE ATESTARE A IDENTITĂŢII PĂRŢILOR

CONŢINUTULUI ŞI DATEI ACTULUI

Nr. ____/ _________2014

 În faţa mea, av. Popa Bogdan, la sediul societații de avocatură, s-au prezentat şi am identificat pe:

    Baboș Andras Sandor
    Postolache Sorin-Liviu
    Diaconescu Maria-Alexandra
    Pojar Dorel-Mircea

care, după citirea actului au semnat în faţa mea toate cele 3 exemplare şi anexele aferente.

În conformitate cu art.3, teza a 3-a din Legea nr.51/1995 modificată şi republicată, în baza puterilor ce-mi sunt conferite atest data, identitatea părţilor şi conţinutul prezentului act redactat de mine.

 STATUTUL

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE AEROMODELISM

 Membri fondatori care constituie prezentul asociației sunt:
   
    Baboș Andras Sandor
    Postolache Sorin-Liviu
    Diaconescu Maria-Alexandra
    Pojar Dorel-Mircea

CAPITOLUL I

Denumirea. Forma juridică. Sediul. Durata.

Art.1. Denumirea.

Denumirea asociației este Asociația Română de Aeromodelism.

Această denumire se va regăsi în toate înscrisurile care emană de la asociaţie cu prilejul activităţilor realizate. Asociația va folosi următoarea emblemă:

Culorile asociației sunt albastru – alb. În lipsa acordului scris exprimat de Consiliul Director, nu este admisă utilizarea indirectă sau directă a denumirii asociației, a abrevierii acesteia sau a emblemei.

Art.2. Forma juridică.

Asociația Română de Aeromodelism este persoană juridică română de drept privat fără scop patrimonial, înfiinţată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr.26/2000, așa cum aceasta a fost modificată și completată ulterior. Asociația dobândeşte personalitate juridică de la data înscrierii ei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Cluj-Napoca.

Art.3. Sediul.

Sediul Asociației Române de Aeromodelism este în Cluj-Napoca, str. Plopilor nr. 77, ap. 1, jud. Cluj, care va putea fi schimbat doar în baza deciziei Consiliului director.

În viitor asociația îşi va putea constitui, în baza hotărârii Consiliului Director, filiale cu personalitate juridică, ca structuri teritoriale cu un număr de minim trei membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociatiei mamă.

Art.4. Durata.

Durata de funcţionare a asociației este pe termen nedeterminat.

CAPITOLUL II

Patrimoniul

Art.5. Patrimoniul iniţial.

Patrimoniul iniţial, la data constituirii asociatiei, este de 850 lei (optsutecincizeci lei), alcătuit din aportul în numerar al membrilor fondatori.

Art.6. Surse de completare a patrimoniului.

Patrimoniul iniţial va putea fi completat din următoarele venituri:

6.1. cotizaţii, contribuţii şi penalităţi aplicate membrilor asociației, potrivit statului şi regulamentului intern de funcţionare

6.2. taxele de înscriere în asociație

6.3. donaţiile, sponsorizările sau legatele persoanelor fizice sau juridice române sau străine

6.5. dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile

6.6. sumele destinate finanţării programelor circumscrise sferei de activitate a asociației, provenite de la organele administraţiei publice locale şi/sau centrale, după caz;

6.7. orice alte beneficii permise de lege care satisfac cerinţele scopului asociației

Art.7. În nici un caz patrimoniul asociației nu poate fi utilizat în alt scop decât cel prevăzut de prezentul statut. Orice act juridic sau operaţiune care contravin scopului asociației nu produc efecte juridice, fiind sancţionate cu nulitatea absolută. Asociația nu poate accepta donaţii sau legate cu sarcini din partea terţelor persoane.

CAPITOLUL III

Scopul şi obiectivele asociatiei

Art.8. 8.1. Asociația îşi propune ca scop reprezentarea intereselor practicanților aeromodelismului piloților și propietarilor de aeromodele, de a promova aeromodelismul, pilotarea aeromodelelor în siguranță, de a contribui la dezvoltarea acestui gen de activitate aeronautică, de a milita pentru crearea unui cadru legislativ corespunzător și alinierea la reglementarile internaționale.

8.2. Asociația îşi propune totodată să se afilieze la federaţiile, uniunile şi asociaţiile naţionale şi internaţionale ce promovează obiective asemănătoare celor pe care le desfășoară Asociația Română de Aeromodelism.

8.3. În vederea promovării intereselor comune ale membrilor săi şi pentru o cât mai bună, propagandă în favoarea obiectivelor pe care și le propune, asociația poate să organizeze evenimente și chiar să constituie un calendar anual al acestora.

8.4. Obiectivul asociației îl reprezintă promovarea aeromodelismului sportiv și recreativ după cum urmează:

    a) Reprezentarea şi sprijinirea activă a membrilor săi în raport cu autorităţile şi organizaţiile.
    b) Eforturi pentru atragerea de categorii suplimentare de populaţie pentru sprijinirea ideatică şi materială a aeromodelismului.
    c) Dorinţa de a integra în această asociație orice persoană fizică sau juridică ce practică, promovează și susține aeromodelismul.
    d) Implicarea şi participarea la evenimentele şi expoziţiile publice.
    e) Sprijinirea şi organizarea de competiţii naţionale şi internaţionale susținand și sprijinind activitățile altor cluburi de aeromodelism sau federații.
    f) Informarea membrilor săi, a autorităţilor şi a asociaţiilor de protecţie a mediului cu privire la aeromodelism şi la evoluţia acestuia.
    g) Promovarea aeromodelismului în scop recreativ, cu sprijinirea tuturor eforturilor destinate îngrijirii şi protecţiei mediului şi a naturii.
    h) Popularizarea și formarea unei imagini corecte asupra piloților și proprietarilor de aeromodele, precum și desfășurarea activităților de aeromodelism în siguranță.
    i) Obținerea în condițiile legii a atribuțiilor și competențelor de reglementare, certificare, omologare, identificare și de licențiere a operatorilor și instructorilor de aeronave fără pilot la bord, precum și a școlilor de inițiere în acest domeniu, dacă este cazul.
    j) Realizarea unui cadru adecvat desfășurării zborului cu aeromodele și a normelor necesare eliberării licențelor necesare (piloți, instructori, antrenori etc.) cu respectarea legislației în vigoare, dacă este cazul.
    k) Afilierea, colaborarea sau asocierea la organisme naționale și internaționale din domeniul aeromodelismului și a activitaților tangente.
    l) Utilizarea în scop de agrement și performanță sportivă a aeromodelelor.
    m) Organizarea de cursuri și tabere pentru instruirea și perfecționarea teoretică și practică a persoanelor interesate de
    n) Constituirea unui centru de pregătire și documentare în domeniul aeromodelismului.
    o) Publicarea de materiale specifice periodice sau neperiodice.
    p) Stimularea și recompensarea piloților, constructorilor și a altor persoane care contribuie la dezvoltarea aeromodelismului.
    q) Promovarea aeromodelismului ca activitate de masă, încurajarea practicilor sigure de construcție, design, tehnici de zbor și educație.

CAPITOLUL IV
Membri asociației

Asociația Română de Aeromodelism se compune din membri fondatori, membri activi şi membri de onoare.

Art.9. Membri fondatori ai asociației sunt persoanele fizice care au adoptat prezentul statut şi care sunt menţionaţi şi în actul constitutiv al asociației.

Art.10. Membri activi ai asociației sunt persoanele fizice sau juridice care aderă necondiţionat la prezentul statut şi care promovează și participă la realizarea obiectivelor asociației şi care semnează în acest sens cererea de adeziune. Consiliul Director va lua în dezbatere cererea de adeziune și va decide cu votul majorităţii simple.

Art.11. Membri de onoare ai asociației sunt persoane fizice, indiferent de rasă, naţionalitate, limbă sau cultură care au adus o contribuție semnificativă la promovarea și realizarea obiectivelor asociației și care, prin poziţia şi activitatea pe care au desfăşurat-o în domeniile pe care asociația le promovează, au adus o contribuție semnificativă valorilor pe care asociația le susține şi care sunt de acord să sprijine prin numele şi valoarea lor asociația şi activitatea acesteia, precum şi persoanele fizice care au adus un sprijin important la activitatea asociației. Au drept de vot.

Art.12. Retragerea din asociație a vreunui membru se va putea face în baza unei cereri scrise adresate Consiliului director. Calitatea de membru se pierde prin deces.

Excluderea din asociație a unui membru se face de către Adunarea generală a membrilor asociației, dacă cel vizat se află într-una din următoarele situaţii:

– săvârşeşte cu rea credinţă abateri care contravin legislaţiei în vigoare;

– nu îşi achită timp de un an de zile cotizaţia;

– nu respectă deciziile Consiliului director şi hotărârile Adunării generale a membrilor asociației;

Art.13.Membri asociației au următoarele drepturi:

– Să își exprime liber opiniile;

– Să sesizeze  asociația și să ceară sprijin  și reprezentare pentru rezolvarea unor litigii legate de activitatea de aeromodelism, între persoana lui și entități publice sau private;

– Să sesizeze și să ia atitudine împotriva abuzurilor și încălcării drepturilor dobândite în  calitate de practicant, pilot sau proprietar al unui aeromodel, indiferent de entitatea publică sau privată care le săvârșește;

– Să participe la activitațile organizate de asociație și să fie informat asupra activitaților asociației;

– Să facă propuneri de îmbunătățire a activitaților asociației;

– Are dreptul să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale asociației;

– Are dreptul sa beneficieze de patrimoniul asociației pentru îndeplinirea scopului asociației.

Obligațiile membrilor sunt:

– Să respecte statutul și toate celelalte acte emise de organele de conducere ale asociației;

– Să  respecte normele și reglementările în vigoare legate de activitățile specifice;

– Să plătească cotizația de membru în mod regulat;

– Să răspundă personal interpelărilor adresate de organele de conducere ale asociației;

– In cazul alegerii și numirii în conducerea asociației și asumării acestei responsabilități să participe regulat la întrunirile organului de conducere respectiv și să îndeplinească sarcinile funcției de conducere pe care o deține;

– Alte îndatoriri stabilite de Consiliul Director.

Art.14. Asociația poate adopta sancțiuni împotriva membrilor săi în cazul încălcării culpabile a prevederilor prezentului statut şi al nerespectării scopurilor asociației definite prin statut, precum şi la încălcarea dispoziţiilor formulate de către organele asociației, sancțiunile fiind următoarele:

– Avertisment;

– Interdicţie temporară de participare la toate evenimentele organizate de Asociația Română de Aeromodelism

– Interdicţie temporară de exercitare a dreptului de a fi ales în funcţiile asociației din cadrul Asociației Române de Aeromodelism;

– Revocarea capacităţii de a ocupa o funcţie în cadrul Asociației Române de Aeromodelism;

– Revocarea capacităţii de a ocupa funcţii onorifice;

– Excluderea din asociație.

În funcţie de proporţionalitatea măsurii, există posibilitatea de a adopta mai multe măsuri sancţionatorii concomitent. Toate deciziile sancţionatorii vor fi comunicate membrului vizat prin intermediul unei scrisori recomandate. Prevederea cu privire la excluderea unui membru se aplică în mod corespunzător în asociere cu măsurile de sancţionare. Sancțiunile se dezbat în cadrul Consiliului Director și sunt hotărâte de către membri Consiliului cu majoritatea celor prezenți. În cazul sancțiunii de excludere din asociație a unui membru acesta este propus de catre Consiliu Director și vor fi hotărâte în Adunarea Generală sau Adunarea Generală Extraordinară.
CAPITOLUL V
Organele de conducere

Art.15.15.1. Asociația Română de Aeromodelism va putea fi în viitor organizată în mai multe secţii, fiecare secție ocupându-se de promovarea anumitor obiective pe care asociația și le propune. Totodată, pe măsura dezvoltării asociației, se va crea un Comitet Consultativ și Comitete Consultative Regionale, ale căror atribuții și competențe vor fi stabilite ulterior.

15.2. Numărul secţiilor care se vor putea crea este nelimitat, fiind conduse fiecare, în parte, de un conducător de secţie (obligatoriu membru al asociației) numit de către Consiliul director.

Art.16. Organele de conducere, administrare şi control ale asociației sunt: Adunarea generală a membrilor asociației, Consiliul director şi Comisia de cenzori.

Adunarea generală a membrilor asociației.

Art.17.17.1. Adunarea generală a membrilor asociatiei este organul de conducere al asociației alcătuit din totalitatea membrilor fondatori şi activi ai asociației şi se convoacă de către Preşedintele asociației sau de către secretar sau la solicitarea a cel putin 1/3 din membri asociației.

17.2.Convocatorul va trebui să cuprindă data, locul, ora şi ordinea de zi a adunării, precum şi data, locul şi ora ţinerii celei de a doua adunări în situaţia în care la prima nu se întruneşte cvorumul.

Art.18.Atribuţiile Adunării generale sunt următoarele:

– stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociației;

– stabilește cuantumul cotizațiilor de membru;

– aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;

– aprobarea raportului de activitate a comitetului director;

– alegerea şi revocarea membrilor Consiliului director;

– modificarea actului constitutiv şi a statutului;

– dizolvarea şi lichidarea asociației, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

– orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de statut.

Art.19. Adunarea generală a membrilor asociației se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra Consiliului director şi a Cenzorului.

Art.20. Hotărârile adunării generale a membrilor asociației se iau cu votul reprezentând majoritatea simplă a membrilor 50%+1 prezenţi la adunare, dacă legea sau statutul nu prevede altfel. Hotărârile luate de Adunarea generală sunt obligatorii.

Art.21.Adunarea este statutară dacă se întrunește majoritatea la prima convocare, în caz contrar se convoacă la o dată ulterioară și este considerată statutară și ia hotărâre cu majoritatea simplă a celor prezenți.
Consiliul director

Art.23. Consiliul director al asociației asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale şi el se întruneşte ori de câte ori este nevoie.

Art.24.Atribuţiile Consiliului director sunt următoarele:

– prezintă Adunării generale a membrilor asociației raportul de activitate pe perioada scursă de la ultima adunare;

– execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, întocmirea bilanţului contabil, a proiectului de buget de venituri şi cheltuieli;

– întocmeşte programele asociației;

– stabileşte cuantumul taxelor de înscriere și bugetul alocat evenimentelor organizate de asociație;

– încheie acte juridice în numele şi pe seama asociației;

– aprobă organigrama şi politica de personal ale asociației;

– aprobă înfiinţarea de filiale;

– îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, statut sau stabilite de Adunarea generală;

Art.25. Consiliul director ia decizii obligatorii în limita atribuţiilor sale cu votul favorabil a majoritatii membrilor săi prezenți, iar în caz de paritate de voturi, votul Președintelui Asociației va fi decisiv. În situaţia în care, la şedinţele Consiliului director, participă şi conducătorii secţiilor asociației, aceştia nu vor avea drept de vot, însă pot face propuneri şi susţine cu argumente problemele discutate în cadrul Consiliului.

Art.26.Atribuţiile membrilor Consiliului Director al asociației, în măsura în care nu sunt specificate sau înţelese din prevederile actelor constitutive se vor preciza în Regulamentul de Ordine Interioară ce se va aproba de prima adunare generală.

Cenzorul

Art.28. Cenzorul, ce va fi numit la prima întrunire a Adunării Generale a Asociației, asigură controlul financiar intern al asociației. Atribuţiile cenzorului sunt cele legale.

CAPITOLUL VI
Dizolvarea şi lichidarea asociației

Art.31. Asociația se dizolvă prin hotărâre judecătorească sau prin hotărârea Adunării generale.

Art.33. În cazul dizolvării asociației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri vor putea fi transmise prin donaţie doar către persoane juridice de drept privat cu scop identic sau asemănător.

Art.34. Lichidarea asociației se va face în baza şi conform procedurii arătate în cap.9, secţiunea a 2-a, art.61-72 din Ordonanţa de Guvern nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, asociația încetând a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei.

CAPITOLUL VII

Modificarea actului constitutiv şi a statutului

Art.35. Actul constitutiv şi statutul asociației vor putea fi modificate numai în baza hotărârii Adunării generale a membrilor asociației care va decide cu votul reprezentând majoritatea absolută (2/3) a membrilor, în cazul neîntrunirii acestei majorități, la cea de-a doua convocare a Adunării Generale hotărârile pot fi luate în conformitate cu prevederile din Statut.

Art.36. Modificarea actului constitutiv și a statutului asociației se face prin înscrierea acesteia la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei.

Art.37. Asociația dispune de ştampilă şi însemne proprii

Prezentul statut conţine 37 de articole şi a fost tehnoredactat şi certificat de către av. Popa Bogdan din Baroul Cluj, astăzi data certificării, în sase exemplare, din care doua s-au eliberat membrilor fondatori.

ROMÂNIA     UNIUNEA NATIONALA A AVOCATILOR DIN ROMANIA       BAROUL CLUJ

Societate Civila Profesionala de Avocati BORZ, POPA, CSALAI, NUT

Sediul: Cluj-Napoca, Pavel Rosca, nr.1, ap.6/2, jud. Cluj – tel:0264/444.405; 0740.083.007

PROCES VERBAL

DE ATESTARE A IDENTITĂŢII PĂRŢILOR

CONŢINUTULUI ŞI DATEI ACTULUI

Nr. ____/ _________2014

În faţa mea, av. Popa Bogdan, la sediul societații de avocatură, s-au prezentat şi am identificat pe:

    Baboș Andras Sandor
    Postolache Sorin-Liviu
    Diaconescu Maria-Alexandra
    Pojar Dorel-Mircea

care, după citirea actului au semnat în faţa mea toate cele 3 exemplare şi anexele aferente.

În conformitate cu art.3, teza a 3-a din Legea nr.51/1995 modificată şi republicată, în baza puterilor ce-mi sunt conferite atest data, identitatea părţilor şi conţinutul prezentului act redactat de mine.


 

Membri

Acest câmp este obligatoriu.
Acest câmp este obligatoriu.

Certificări

Logo TUV Austria

Evenimente

Liberty Multirotor Racing 2019

Când: 07/09/2019
Unde: Liberty Technology Park din Cluj-Napoca, ROMANIA, Strada Gării nr. 21, Jud. Cluj

Liberty Multirotor Racing 2019

Asociația Română de Aeromodelism organizează în parteneriat cu Liberty Technology Park, competiţia “Liberty Multirotor Racing 2019”.

Scopul acestui eveniment este prin esență promovarea aeromodelismului și a mod

Liberty Multirotor Racing 2018

Când: 25/08/2018
Unde: Liberty Technology Park din Cluj-Napoca, ROMANIA, Strada Gării nr. 21, Jud. Cluj

Liberty Multirotor Racing 2018

Scopul aceștui eveniment este prin esență promovarea aeromodelismului și a modelismului în general și face parte din campania inițiată de catre Asociația Română de Aeromodelism de  a organiza competiții cu caracter deschis venind ast

Liberty Multirotor Racing 2017

Când: 26/08/2017
Unde: Liberty Technology Park din Cluj-Napoca, Strada Gării nr. 21

Liberty Multirotor Racing 2017

Scopul aceștui eveniment este prin esență promovarea aeromodelismului și a modelismului în general și face parte din campania inițiată de catre Asociația Română de Aeromodelism de  a organiza competiții cu caracter deschis venind ast

Citește mai multe


Sponsori și parteneri