ARA - Asociația Română de Aeromodelism

Convocarea Adunării Generale 2017

 Convocarea Adunării Generale 2017 Stimați Membrii ARA,

Subsemnatul Babos Andras Sandor, în calitate de Președinte, în conformitate cu art. 19 din Statutul Asociației Române de Aeromodelism, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Plopilor nr. 77, ap. 1, jud. Cluj., CUI 33519129, nr. de ordine în registrul asociațiilor și fundațiilor,

Convoacă ADUNAREA GENERALĂ care va avea loc în sala de conferință Liberty Technology Park din Cluj-Napoca, Strada Gării nr. 21, Jud. Cluj în data de 9.12.2017 între orele 12:00 și 17:00 (Aici localizarea locației).

Ordinea de zi:

1. Deschiderea ședinței, numărarea și legitimarea membrilor, declarea ședinței statutare, prezentarea ordinii de zi și propuneri pentru completarea ordinii de zi. (12:00-12:30)
2. Raportul de activitate a comitetului director (12:30-13:20)
3. Bugetul de venituri şi cheltuieli şi a bilanţul contabil (13:20-13:30)
4. Pauză (13:30-14:00)
5. Prezentarea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociației (14:00-15:00)
6. Stabilirea cuantumului cotizațiilor de membru (15:00-15:30)
7. Modificarea statutului și ROI – propunerile vor fi prezentate inainte de a avea loc adunarea generală (15:30-16:00)
8. Prezentarea candidaturii al celor doua echipe Covaşă Nicolae-Alin şi echipa Dughir Ciprian Ovidiu Miron  (16:00-16:30)
9. Stabilirea componenței consiliului de administrație (16:30-17:00)

Intervalele orare specificate sunt cu rol orientativ, existând posibilitatea de a-l modifica în timpul ședinței dacă este cazul.

Vă aducem la cunoștință faptul că prezenţa dumneavoastră la şedinţa Adunării Generale, în calitate de membri activi cu drepturi depline ai asociaţiei, este necesară,  deoarece problemele expuse în ordinea de zi cu trimitere la gestionarea propriilor resurse și a viitoarelor activități ale asociației, vă privesc în mod personal şi direct.

Articole din statutul asociației:

Art.17.1 Adunarea generală a membrilor asociatiei este organul de conducere al asociației alcătuit din totalitatea membrilor fondatori şi activi ai asociației şi se convoacă de către Preşedintele asociației sau de către secretar sau la solicitarea a cel putin 1/3 din membri asociației.
Art.17.2 Convocatorul va trebui să cuprindă data, locul, ora şi ordinea de zi a adunării, precum şi data, locul şi ora ţinerii celei de a doua adunări în situaţia în care la prima nu se întruneşte cvorumul.
Art.20. Hotărârile adunării generale a membrilor asociației se iau cu votul reprezentând majoritatea simplă a membrilor 50%+1 prezenţi la adunare, dacă legea sau statutul nu prevede altfel. Hotărârile luate de Adunarea generală sunt obligatorii.
Art.21.Adunarea este statutară dacă se întrunește majoritatea la prima convocare, în caz contrar se convoacă la o dată ulterioară și este considerată statutară și ia hotărâre cu majoritatea simplă a celor prezenți.

Conform statutului Art.20, Art.25. Hotărârile Adunării Generale vor fi adoptate cu majoritate de voturi. În cazul egalității de voturi, votul Președintelui este decisiv. Votul fiecărui membru activ este egal. Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale Actului Constitutiv și ale prezentului Statut, sunt obligatorii chiar și pentru membri activi care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat  împotrivă. Pot vota doar membri activi care au împlinit 18 ani.

În cazul în care Adunarea Generala, nu va putea lua o hotărâre valabilă datorită neîntrunirii majorității cerute potrivit actului constitutiv (Art.20, Art.21), o nouă Adunare Generală va avea loc în data de 24.02.2018 între orele 12:00 și 17:00, în aceeași locație și cu aceeași ordine de zi (Art.17.2), adunare care va fi statutară și ia hotărâre cu majoritatea simplă a celor prezenți.

Conform Art.18. Atribuţiile Adunării generale sunt următoarele:

– stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociației;
– stabilește cuantumul cotizațiilor de membru;
– aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
– aprobarea raportului de activitate a comitetului director;
– alegerea şi revocarea membrilor Consiliului director;
– modificarea actului constitutiv şi a statutului;
– dizolvarea şi lichidarea asociației, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
– orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de statut.
 
Luând în considerare Art.18 menționat mai sus vă rugăm ca până în data de 31.10.2017 să ne trimiteți pe adresa de e-mail info@aeromodelism.ro sau pe platforma de socializare al ARA (Yammer) pe grupul "Adunare Generala"  propunerile dumneavoastră cu ceea ce doriți să facă ARA în următorul an (propunerile vor fi prezentate pe Ordinea de zi in Adunarea Generală pentru stabilirea strategiei și obiectivelor generale ale asociației, stabilirea cuantumului cotizațiilor de membru, Modificarea statutului și ROI).

Cu stimă,
 
Babos Andras Sandor
Asociația Română de Aeromodelism
Președinte
Update la data de 11.12.2017

Aici veți putea găsi procesul verbal al adunarii generale din data de 09.12.2017.
 
Update la data de 26.02.2018

În data de 24 februarie 2018 a avut loc la Cluj-Napoca Adunarea Generală a Asociației Române de Aeromodelism. La adunare au participat 9 membri activi, prin urmare adunarea a fost declarată statutară, având în vedere că a fost cea de-a doua convocare.

Au fost dezbătute/votate următoarele aspecte:

1. S-a votat cu majoritate de voturi (cei implicați s-au abținut de la vot) noul Consiliu Director ARA:

Ciprian Dughir - Președinte
Sebastian Bolda - Vice-Președinte
Silviu Ciustea - Secretar general

2. A fost aprobat bugetul de cheltuieli al asociației
3. S-a stabilit și votat cuantumul taxei de aderare la ARA la suma de 120 RON (inițial era 100 RON), cotizația de membru ramânând la valoarea anterioară de 60 RON.
4. Au fost propuse, dezbătute și aprobate modificările la statutul asociației.
5. S-a discutat modul în care ARA își va desfășura activitatea în continuare.
6. Domnul Andras Sandor Babos a fost propus si votat membru onorific al asociatiei

Aici veți putea găsi procesul verbal al adunării generale din data de 24.02.2018
Postat Joi, 5 Octombrie 2017, la 20:22:01

Membri

Acest câmp este obligatoriu.
Acest câmp este obligatoriu.

Certificări

Logo TUV Austria

Evenimente

Liberty Multirotor Racing 2019

Când: 07/09/2019
Unde: Liberty Technology Park din Cluj-Napoca, ROMANIA, Strada Gării nr. 21, Jud. Cluj

Liberty Multirotor Racing 2019

Asociația Română de Aeromodelism organizează în parteneriat cu Liberty Technology Park, competiţia “Liberty Multirotor Racing 2019”.

Scopul acestui eveniment este prin esență promovarea aeromodelismului și a mod

Liberty Multirotor Racing 2018

Când: 25/08/2018
Unde: Liberty Technology Park din Cluj-Napoca, ROMANIA, Strada Gării nr. 21, Jud. Cluj

Liberty Multirotor Racing 2018

Scopul aceștui eveniment este prin esență promovarea aeromodelismului și a modelismului în general și face parte din campania inițiată de catre Asociația Română de Aeromodelism de  a organiza competiții cu caracter deschis venind ast

Liberty Multirotor Racing 2017

Când: 26/08/2017
Unde: Liberty Technology Park din Cluj-Napoca, Strada Gării nr. 21

Liberty Multirotor Racing 2017

Scopul aceștui eveniment este prin esență promovarea aeromodelismului și a modelismului în general și face parte din campania inițiată de catre Asociația Română de Aeromodelism de  a organiza competiții cu caracter deschis venind ast

Citește mai multe


Sponsori și parteneri